TRI ODKAZY, ktoré by ste nemali ignorovať

Publikované: 20. februára 2024 | Od autora: Redakcia |🔎 19 | Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Boh používa rôzne spôsoby, aby oslovil človeka. V Zjavení Jána 14. kapitole sú zaznamenané tri Božie odkazy pre ľudstvo, ktoré oznamujú traja anjeli letiaci stredom neba. To naznačuje, že sa jedná o odkazy najvyššej dôležitosti. Sú to výzvy, upozornenia, a výstrahy, ktoré by nemali ujsť našej pozornosti. Pozrime sa teda na ne bližšie.

 

„Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene vôd.“ Zjavenie Jána 14,7

Predvolanie. Predseda senátu nariaďuje pojednávanie na deň D a hodinu H. V dnešnej dobe nie je nič nezvyčajné dostať sa pred súd. Súdnou cestou sa riešia obchodné spory, rodinné i susedské konflikty. Niekedy dokonca proti sebe stoja dva štáty a ocitnú sa pred medzinárodným súdom, ktorý má vyniesť spravodlivý rozsudok. Existuje však nejaký univerzálny právny kódex, ktorý by bol platný pre všetky štáty sveta alebo pre všetkých ľudí ako jednotlivcov? Má niektorý súd dostatočnú legitimitu na všeobecné posudzovanie a odsudzovanie a môže byť označený ako spravodlivý? Komu prislúcha právo na globálne zákonodarstvo a výkonnú moc?

Milí priatelia, svet bude onedlho súdený podľa jediného všeobecne platného morálneho kódexu, ktorý je známy pod názvom „Desatoro Božích prikázaní“. Určite ste sa s tým pojmom stretli. Nájdete ho v biblickej knihe Exodus v 20. kapitole (2.Mojžišova 20,1-17). Žijete v súlade s týmto kódexom? V histórii bolo niekoľko pokusov o jeho zmenu v snahe prispôsobiť ho ľudským predstavám, preto sa presvedčte, či máte jeho správnu verziu. Pôvodné znenie sa nachádza v Biblii.

Aby bola zaistená nestrannosť a nezaujatosť, úlohu sudcu prevezme samotný Ježiš Kristus. (2.Timotejovi 4,1). On jediný má totiž kompetenciu súdiť živých i mŕtvych, pretože je Stvoriteľom i Zákonodarcom (Ján 1,3; 5.Mojžišova 4,12). Jeho súd bude spravodlivý.

 

„Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy.“ Zjavenie Jána 14,8

Na území dnešného Iraku kedysi rozkvitala „zlatá“ babylonská ríša. Mnohí historici dodnes oplakávajú zašlú slávu jej lesku a nádhery. Kto by nepoznal Ištarinu bránu alebo visuté záhrady, ktoré postavil kráľ Nabuchodonozor! Alebo slávnu babylonskú vežu… sedemposchodový Ziggurat, ktorý dodnes obdivujú archeológovia. Historici označujú Babylon za najpreslávenejšie kráľovstvo v histórii, za jeden z divov sveta. Tento národ sa v minulosti preslávil svojimi mnohými dobyvačnými úspechmi. No Biblia predpovedala jeho pád. Prečo? Babylon stál v opozícii voči živému Bohu. Každý svoj dobyvačný úspech pripisoval svojmu hlavnému božstvu – Slnku, ktoré stelesňoval vždy konkrétny panovník. Každý náboženský či politický systém, ktorý uctieva niečo iné než Najvyššieho a Všemohúceho Boha – Stvoriteľa a Vykupiteľa, je odsúdený na pád. Nenachádzajú sa vo vašej náboženskej praxi babylonské spôsoby a prvky pohanského uctievania slnka? Symbol Babylona, použitý v apokalypse predstavuje zároveň zmätok – zmiešaninu. Každý, kto mieša Božské s ľudským, kto mieša pohanské s kresťanským, je súčasťou Babylona, ktorý v Božích očiach padol. Každý, kto takéto zmiešaniny šíri medzi ľudí, omamuje ich toxickým nápojom, a bude sa musieť za to zodpovedať pred Bohom.

„Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu.“ Zjavenie Jána 14,9.10

Šelma je silné zviera a je zrejmé, že poklonu si môže vynucovať z pozície sily. Rozdáva svoje znamenie na čelo – symbol zmýšľania a ruku – symbol konania. Výraz šelma sa používa v symbolickom význame a predstavuje svetovú ríšu, resp. nábožensko-politický systém. Avšak tento systém je zjavne protibožský, pretože za koketovanie s ním sú ohlásené Božie tresty. Súdy vyslovené nad tými, ktorí uctievajú šelmu, by nás mali viesť k dôkladnému štúdiu proroctiev, aby sme zistili čo je vlastne jej znamením a ako sa mu vyhnúť.

Každý systém má svoju identitu. Všemohúci Boh sa vo svojom Slove predstavuje ako Stvoriteľ a Vykupiteľ, ktorý jediný má právo na poklonu. Na znamenie svojej autority dal ľuďom záväzné ustanovenia, nariadenia a príkazy. Niektoré starozmluvné nariadenia – zvlášť obrady a sviatky – mali obmedzenú platnosť, pretože ich úlohou bolo poukazovať na príchod Mesiáša. Po jeho príchode – na začiatku nášho letopočtu – tieto nariadenia stratili svoj význam. Príkazy desatora však ostávajú nemenné. Boli napísané Božím prstom na kamenných doskách – ako symbol trvácnosti. Ich súčasťou je príkaz odpočívať jeden deň v týždni, ktorý zavádza akýsi „Boží sviatok“. Čitateľom Biblie je známe, že tým sviatkom je sobota. „Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil… siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha.“ 2.Mojžišova 20, 8.10. Tento sviatok rešpektovali Boží nasledovníci vo všetkých dobách. Patriarchovia, proroci, Ježiš, jeho matka i apoštolovia. Ctili si ho ako znamenie Božej autority. Sám Boh povedal skrze proroka Ezechiela: „a sväťte moje soboty, a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Bôh.“ Ezechiel 20,20. Tento sviatok zrušil až okolo roku 300 n.l. Rím.

Je logické, že apokalyptická šelma si vytvára znamenie svojej autority svojím spôsobom – zavádzaním vlastných predpisov, zákonov a sviatkov, ktoré sú samozrejme nezlučiteľné s Božími. Dokonca samotná nedeľa, ktorú kresťanský svet všeobecne prijíma za deň odpočinku nemá oporu v Biblii. Overte si jej pôvod. Preskúmajte ďalšie dnešné populárne tradície a sviatky, ktoré môžu mať pekné názvy, no ich podstata nie je kresťanská. Overte si sami, ktoré z týchto vecí nesú na sebe znamenie Boha a ktoré sú len výmyslom človeka a dielom moci, ktorá sa rozhodla postaviť proti Bohu.

Nie, takýto systém si nezaslúži poklonu! Jediný, kto si zaslúži poklonu je Ježiš Kristus. Poklonu vo forme poslušnosti jeho jediného písaného Slova – Biblie.

 

Biblické referencie: Zjavenie Jána 14, 6-12; 2.Mojžišova 20,1-17; 1.Mojžišova 2,1-3

 

Redakcia

 

Ak chcete lepšie pochopiť biblickú symboliku používanú zvlášť v poslednej biblickej knihe – Zjavenie Jána, navštívte študijný kurz Biblie https://www.sionplus.sk/studijne-kurzy/

Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Vložiť komentár