Čo je to adventná nádej?

Publikované: 12. marca 2012 | Od autora: Znamenia doby |🔎 4 | Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Onedlho bude celá Zem svedkom úžasnej udalosti kozmického rozmeru, na ktorej budú mať podiel všetci ľudia: bohatí, chudobní, starí i mladí, veľkí i malí. Mnohí už dnes robia prípravy na túto prekrásnu chvíľu.

Pýtate sa: aká je to udalosť?

Bude to druhý príchod Ježiša Krista, ktorý príde spasiť svoj verný ľud.

Túžime obrátiť vašu pozornosť na túto veľkú a prekrásnu udalosť, pretože Pán Boh chce, aby ste aj Vy patrili k jeho vernému ľudu.

Pán Ježiš hovorí v evanjeliu Matúša v 24. kapitole, 44. verši: „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu v ktorú sa nenazdáte.“ Milí čitatelia! Je možné, že vo Vašom srdci sa rodí otázka: Je možné veriť takémuto zasľúbeniu? Odpoveď nachádzame v Písme svätom.

Prorok Izaiáš v 53. kapitole svojej knihy píše o prvom príchode Ježiša na našu Zem. Tento prvý príchod sa naozaj udial, reálne pred 2000 rokmi v Palestíne, v Betleheme. Druhý príchod sa uskutoční rovnako reálne a viditeľne, pretože Písmo sväté hovorí toto: „Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba.“ (Skutky apoštolov 1,11).

Na mnohých miestach Písma svätého sa nachádzajú identifikačné znaky tohto zasľúbenia, aj udalosti s tým spojené. Tu sú niektoré z nich: „Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoš ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli.“ (2.list ap. Pavla Timotejovi 3,1-5). Ozajstný príchod Ježiša bude sprevádzať vzkriesenie spravodlivých – bude to prvé vzkriesenie. Spasení budú „vychvátení“ aby sa stretli s Pánom. (1. list ap. Pavla Tesaloničanom 4,13-17, Zjavenie Jána 20,4-6). Druhý príchod Ježiša zároveň rozdelení ľudstvo na dve skupiny: Jednej skupine Ježiš povie: „Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta.“ (Evanjelium Matúša 25,34). Druhej skupine Ježiš adresuje zdrvujúce slová: „Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!“ (Evanjelium Matúša 7,23).

Syn človeka pošle svojich anjelov, a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú neprávosť, a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.“ (Evanjelium Matúša 13,41-42).

Teraz je čas, kedy sa človek môže obrátiť k Bohu. Teraz je čas, kedy môžeme nasmerovať svoje kroky na cestu spasenia, vyznať Bohu svoje hriechy a obdržať tak dar jeho milosti – nové srdce (Ezechiel 11, 19, 36, 26,27, List ap. Pavla Židom 8,10).

Pán Boh hovorí: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania“ (Evanjelium Jána 15,15). Milujete Boha? Zachovávate na dôkaz toho jeho prikázania? Pravý kresťan volá s apoštolom Pavlom: „Všetko vládzem v Kristovi…“ – a preto v ňom nie sú jeho prikázania ťažké, pretože: „žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus“ (List ap. Pavla Filipänom 4,13; List sv. Pavla Galaťanom 2,20).

Milý čitatelia, sú Vám známe prikázania Písma svätého? Áno, prikázania Písma svätého v ich nezmenenej podobe, pretože tie sa líšia od tých, ktoré sa nachádzajú v bežných katechizmoch. Keď sa s nimi zoznámite na stránkach Písma svätého, všimnite si 4. prikázanie, ktoré hovorí o svätení siedmeho dňa, čiže soboty. (2.kniha Mojžišova 20,1-17).

Boh sa zaujíma o Vaše spasenie. Z toho dôvodu dal ako obeť svojho jediného syna, aby sme mohli žiť večne s ním. Boh rešpektuje právo na slobodnú voľbu každého človeka. Už či si vyberieme život s Ježišom alebo bez neho, uvedomme si, čo nám dnes hovorí: „A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok.“ (Zjavenie Jána 22,12).

Milí čitatelia, chceme Vás povzbudiť, aby ste sa zoznámili s Božou vôľou, ktorá je zjavená na stránkach jeho slova. To je ten správny krok k udržaniu večného života.

Odpovede na otázku čo prinesie budúcnosť je možné hľadať v rôznych prameňoch. Dnešný svet je zaplavený mnohými predpoveďami. Sú medzi nimi predpovede Nostradama, Sibily, Edgara Caycea, Edwina Lyndona, Jeanea Dixona a mnohých iných. A predsa ich predpovede sa overujú v hraniciach slepých výpočtov pravdepodobnosti.

Navrhujeme Vám, aby ste sa dozvedeli o budúcnosti z istého zdroja – Písma svätého, ktoré ešte nikdy nikoho nezavádza, ktoré sa nikdy nemýli, pretože je to Slovo samotného Boha. Z Biblie doporučujeme obzvlášť knihu proroka Daniela a tiež Zjavenie sv. Jána.

Spomedzi mnohých kníh s náboženskou tématikou obzvlášť doporučujeme knihu Veľký spor vekov, ktorá popisuje celú panorámu boja medzi dobrom a zlom, Kristom a satanom počnúc od pádu Lucifera do hriechu až po druhý príchod Ježiša Krista.

Ohodnoťte článok 1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek
Loading...

Vložiť komentár